หน้าหลัก / ขั้นตอนและนโยบายการสั่งซื้อ / ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

คำนิยาม

“บริษัทฯ” หรือ “ผู้รับประกันภัย” หมายถึง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

“ผู้เอาประกันภัย” “ลูกค้า” “ท่าน ”หรือ “ผู้ใช้บริการ” หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ ให้ความสนใจประกันภัยออนไลน์ หรือซื้อประกันภัยออนไลน์จากเว็บไซต์นี้

“V-Store” หมายถึง เว็บไซต์ https://vstore.viriyah.co.th ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย ประกันภัยออนไลน์ และส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ และผู้สนใจทั่วไป

“ประกันภัยออนไลน์” หรือ “สินค้า” หมายถึง กรมธรรม์ของบริษัทฯ ที่มีจำหน่ายที่ V-Store

“เบี้ยประกันภัย” หมายถึง ราคาของกรมธรรม์ที่ระบุบนเว็บไซต์ เป็นสกุลเงินของประเทศไทย (บาท) และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จะแจ้งราคาสุทธิ เมื่อท่านทำการสั่งซื้อกรมธรรม์


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์ https://vstore.viriyah.co.th (เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0107555000139) เพื่อจำหน่ายสินค้า และส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ และผู้สนใจทั่วไป การเข้าใช้ V-Store ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้นขอความกรุณาท่านศึกษาข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้ V-Store ทั้งนี้การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดตามเงื่อนไขนี้ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งาน V-Storeนโยบายการรับลูกค้า

การแสดงตนก่อนทำธุรกรรม ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและประกาศกฎกระทรวงโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีผลให้บริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัทต้องทำการตรวจสอบการระบุตัวตนของลูกค้าผู้ทำธุรกรรมทุกราย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไปนั้น


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงขอความร่วมมือลูกค้าผู้เอาประกันภัยทุกท่านในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยขอหลักฐานการแสดงตนต่อบริษัทฯ เมื่อทำธุรกรรม ดังนี้


กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกให้
 • ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

กรณีลูกค้านิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
 • สถานที่ตั้งปัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

กรณีลูกค้าซื้อประกันภัยออนไลน์ ผ่าน V-Store

 • ผู้ซื้อประกันภัย และผู้เอาประกันภัย มีหน้าที่ต้องให้รายละเอียด ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขหลักฐานประจำตัวอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และที่อยู่ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์
 • ผู้เอาประกันภัยตกลงจะให้หลักฐานก่อนออกกรมธรรม์ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหลักฐานประจำตัวอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการจากผู้ซื้อประกันภัย และผู้เอาประกันภัย ภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับข้อมูลการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิการออกกรมธรรม์ จากการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์ และการชำระเงินออนไลน์ ที่ตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติ ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อสอบถามรายละเอียด และโต้แย้งสิทธิของท่านได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710


(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)หมายเหตุ

การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย และการชำระเงินออนไลน์ ผ่าน V-Store นั้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
 • เงื่อนไข และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท
 • ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง