4 ขั้นตอนง่ายๆ กับการซื้อประกันภัยออนไลน์

 • 1

  เลือกแบบประกันภัย

 • 2

  สั่งซื้อประกันภัย

 • 3

  ชำระเบี้ยประกันภัย

 • 4

  รับความคุ้มครอง

คำนวณเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

คำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์

เลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่คุณต้องการ จากนั้นเลือกข้อมูลและรายละเอียดของคุณเพื่อทำการ คำนวนเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 450 บาท

สั่งซื้อประกันภัย
ประกันภัยออนไลน์ที่คุณเลือก

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับรายย่อย
(ไมโครอินชัวรันส์)

เบี้ยประกันภัย
รวมภาษีอากร 450 บาท

ผู้สั่งซื้อประกันภัย

ข้อมูลส่วนตัวของผู้สั่งซื้อประกันภัย


* หากเป็นสมาชิกอยู่แล้ว กรุณา Login
ยืนยันอีเมล*
โปรดยืนยันเบอร์มือถือด้วย OTP
ที่อยู่ผู้สั่งซื้อประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย

ที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย

ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์

ประวัติสุขภาพของผู้เอาประกัน

ไม่เคย เคย

ชื่อและที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

ต้องการเปลี่ยนตัวอักษรคลิกที่รูปภาพ Captcha Image


สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) อ่าน

        หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันเริ่มต้นของระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทั้งหมดให้กับผู้เอาประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงร่วมกันโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

     

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 450 บาท

* ข้อมูลบังคับระบุ

> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) - วิริยะประกันภัย