header SU

แผนความคุ้มครอง

 

จำกัดการซื้อ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์

  • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยโดยโรคที่มีสาเหตุหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นใน ระยะเวลารอคอย 14 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครอง

  • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยโดยโรคที่มีสาเหตุหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ (Pre-Existing)

  • ข้อตกลงคุ้มครองกรณีการเสียชิวิตจากอุบัติเหตุจะไม่มีระยะเวลารอคอย

  • สำหรับการเรียกร้องตามข้อตกลงความคุ้มครองที่ท่านเลือกซื้อ ท่านสามารถนำส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมกับทางบริษัทเพื่อพิจารณาความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 75 ปี

  2. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์

  3. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

  4. สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มี หรือเคยมี หรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นก่อนการเอาประกันภัย

  5. แผนประกันโควิดโปรเทค (Covid Protect) สงวนสิทธิ์การซื้อ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ โดยสามารถซื้อร่วมกับแผนประกันโควิดชีลด์ และโควิดโปรเทคได้

  6. กรณีตรวจพบการทำประกันภัยไม่ตรงตามเงื่อนไข บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์โดยมีการคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน

 

* หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยภาวะใดภาวะหนึ่งดังต่อไปนี้ ภาวะโคม่า ภาวะสมองตาย และระบบประสาทล้มเหลว หรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา